TeamViewer For Windows 8

Started by microsoft, 06 September 2012, 11:13:33

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

microsoft

สำหรับท่านใดเริ่มใช้งาน Windows 8 แล้ว และมีความจำเป็นต้องใช้งานรีโมทระยะไกลกับคอมเครื่องอื่นๆ ตอนนี้ TeamViewer รองรับระบบปฏิบัติการใหม่ตัวนี้แล้วนะครับทั้งนี้ระบบปฏิบัติการก่อนหน้าอย่างเช่น Windows XP, Vista, และ Windows 7 (ทั้ง 32 และ 64 บิต) ก็ยังสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้อีกด้วย  [emo04]

Download TeamViewer

ที่มา: intowindows.com

Go Up