# Notification.
Notification

Author Topic: การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2555  (Read 1336 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sail

  • VPC Member
  • ***
  • Posts: 115
    • View Profile
ประวัติความเป็นมาของการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี นั้น เมื่อครั้งสร้างอนุสาวรีย์เสร็จแล้วได้นำมาประดิษฐาน ณ ประตูชุมพล เอวันที่ 15 มกราคม 2477 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านของท้าวสุรนารีอัญเชิญโกศบรรจุอัฐจากวัดพระนารายณ์มหาราช มายังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ ในวันที่ 16 มกราคม 2477 ประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีบวงสรวง และมีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2477 รวม 5 วัน 5 คืน

เมื่อเสร็จงานฉลองในปี 2477 แล้วได้ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร พลเรือน ตำรวจ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวนครราชสีมา ปรึกษากำหนดวันทำการฉลองและสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำปี โดยกำหนดวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 เป็นงานฉลอง

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน  2555 การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เป็นการบูรราการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ) องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,เทศบาลนครนคราชสีมา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานนคราชสีมา,หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา,สื่อมวลชน,พี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมา ร่วมกันจัดงานโดยได้กำหนดกรอบนโยบาย “เชิดชูวีรสตรี ผู้กล้า เมืองอารยธรรมยุคหิน ถิ่นวัฒนธรรมขอม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน สืบสานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยมีกิจกรรม ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27