ช่วยตรวจสอบ log file หน่อยครับ ตอนนี้ registry ก็ disabled

Started by radicalraff, 10 December 2011, 14:49:36

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

radicalraff

ช่วยตรวจสอบ log file หน่อยครับ ตอนนี้ registry ก็ disabled ครับ

ใช้โปรแกรมอะไรแก้ไขได้บ้างครับ ลองแก้ด้วย regtools.vbs และ UnhookExec.inf ก็ไม่ได้ครับ
----------------------------------
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:53:04, on 10/12/2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\DavCData.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 192.168.1.1
R3 - URLSearchHook: BrotherSoft Extreme Toolbar - {51a86bb3-6602-4c85-92a5-130ee4864f13} - C:\Program Files\BrotherSoft_Extreme\prxtbBrot.dll
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.35.10\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: Conduit Engine  - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O2 - BHO: BrotherSoft Extreme - {51a86bb3-6602-4c85-92a5-130ee4864f13} - C:\Program Files\BrotherSoft_Extreme\prxtbBrot.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll (file missing)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Babylon IE plugin - {9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)
O3 - Toolbar: BrotherSoft Extreme Toolbar - {51a86bb3-6602-4c85-92a5-130ee4864f13} - C:\Program Files\BrotherSoft_Extreme\prxtbBrot.dll
O3 - Toolbar: Conduit Engine  - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.35.10\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced System Optimizer] "C:\Program Files\Advanced System Optimizer 3\ASO3.exe" /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"  /MINIMIZED
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm
O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดการเชื่อมโยงทั้งหมดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดเนื้อหา FLV โดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O9 - Extra button: ?????????? - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &???????????? Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {50044F17-DB8F-4001-9384-AA4DC2AAA11F} (TRLauncher.WebLauncher) - http://www.talesrunner.in.th/TRLauncher4.CAB
O16 - DPF: {FA73B1B9-D6F0-4420-AEB4-B3C973B2A115} (CNCLauncherCtl Object) - http://update.hitsplay.com:8080/UniUpdTool/system/NCLauncher.cab
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

--
End of file - 8211 bytes

ismaell

ลองใช้ HijackThis  Fix ตรงหัวข้อนี้เลยครับ คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ   [emo16]

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

microsoft

จาก log ที่ให้มา ไม่เจอไฟล์ที่ต้องสงสัยเลยครับ

ขอเพิ่มเติมในส่วนการแก้ไข หากยังไม่ได้ ก็ลองเข้าไปเปิดโหมดการใช้งาน registry ผ่านหน้าต่าง Group Policy ดูด้วย โดยคลิก Start -> Run -> พิมพ์ gpedit.msc -> OK

แล้วเข้าไปที่ User Configuration -> Administrative Templates -> System พร้อมกับดับเบิ้ลคลิกหัวข้อ Prevent access to registry editing tools เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกในหัวข้อ Setting ให้เป็น Disabled ครับ

ดังรูป


microsoft

ลองดูตามนี้ด้วย โดยคลิกเปิดหน้าต่าง Run แล้วก็อบปี้ข้อความนี้ไปวาง พร้อมกด OK

Code Select
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles