# Notification.
Notification

Author Topic: " ๒๙ กรกฎาคม" วันภาษาไทยแห่งชาติ ปรับปรุงล่าสุด  (Read 2193 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline microsoft

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 8651
  • View Profile
  • VarietyPC.Net

วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี

  ประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ใช่ชาติมหาอำนาจในโลก แต่ก็มีภาษาเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก

  พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ ผ่านมาหลายร้อยปีภาษาไทยก็ยังคงเป็นภาษาไทยสวยงาม ยามได้ฟัง..แล้วเยาวชนคนรุ่นหลังใยจะให้ภาษาไทยต้องวิบัติไปด้วยครับพี่น้อง

   มาช่วยกันรักษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยไปตลอดกาล...

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์,วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

เหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

 สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

 สำหรับ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

 นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส อย่างในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "ใน ปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ"

ข้อมูลจากกระปุกดอดคอม

และในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละแขนงมากมายหลายท่าน

 ส่วน โครงการรางวัล เพชรในเพลง ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมอบให้กับนักร้อง เพลงไทยสากล-ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย มีผู้ได้รับการประกาศยกย่อง ดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต ได้แก่

 • เพลงบ้านเรา ประพันธ์โดย นายชาลี อินทรวิจิตร
 • เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย ประพันธ์โดย คือ นายไพบูลย์ บุตรขัน

รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่

 • เพลงบ้านเราจะเหมือนเดิม ประพันธ์โดย นายประภาส ชลศรานนท์
 • เพลงกราบดิน ประพันธ์โดย นายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์)
 • เพลงเพลงของเธอ ประพันธ์โดย นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
 • เพลงเทียนไขไฟฟ้า ประพันธ์โดย นายสิปปภาส รักวงค์ (ปาน ประกาศิต)

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่

 • เพลงลิขิตรักจากเบื้องบน ขับร้องโดย นายอุเทน พรหมมินทร์
 • เพลงขอไปให้ถึงดาว ขับร้องโดย น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)
 • เพลงสัญญาก่อนนอน ขับร้องโดย นายสร่างศัลย์ เรืองศรี (หนูมิเตอร์ อาร์สยาม)
 • เพลงกลัว ขับร้องโดย น.ส.เตือนใจ ศรีสุนทร (ฝน ธนสุนทร)

อยากจะให้ชมให้ฟังจนครบก็กลัวว่าจะยาวไป จึงขอนำเสนอเพียง 3 ตัวอย่างตามลำดับดังนี้ครับ

** รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต ได้แก่ เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย ประพันธ์โดย คือ นายไพบูลย์ บุตรขัน
** รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ เพลงบ้านเราจะเหมือนเดิม ประพันธ์โดย นายประภาส ชลศรานนท์
** รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ เพลงกลัว ขับร้องโดย น.ส.เตือนใจ ศรีสุนทร (ฝน ธนสุนทร)

ขอบคุณyoutobe และผู้ประพันธ์เพลงทุกท่านรวมทั้งเจ้าของค่ายเพลง

[youtube=600,367]4t7f6zpgseA[/youtube]

[youtube=600,367]F0URkTbdLHU[/youtube]

[youtube=600,367]t3eZHdfqYQg[/youtube]

และข้อมูลเพิ่มเติมจาก oknation.net

Offline MILD_PLUS

 • Webmaster
 • *****
 • Posts: 6966
 • สมุทรปราการ/10270
  • View Profile
- ผมขออนุญาตจับแขวนไว้เลยดีกว่า เพราะมันตรงกันกับแนวความคิดของเว็บบอร์ดครับ [emo01]

- และพอครบรอบ วันภาษาไทยแห่งชาติ อีกครั้ง เราก็แค่เปลี่ยนเพียงปี พ.ศ. และเนื้อหาภายในเท่านั้นครับ [emo02]

ปล. สำหรับผม และคนไทยทุกๆท่าน และทุกๆวัน ควรจะเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ตลอดไป/ตลอดชีวิตครับ- แค่ผมได้ยินและได้ฟังเพลง "กลิ่นโคลนสาบควาย" ของคุณพ่อ ชาญ เย็นแข (เพราะเป็นรุ่นเดียวกันกับพ่อของผม) ก็ซึ้งใจแล้ว เพราะผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อผมจะชอบร้องอยู่เป็นประจำเลยครับ [emo04]


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27