บัณฑิตสามเณร (ธรรมะก่อนนอน)

Started by fantasy ಠ-ಠ, 14 February 2010, 23:33:46

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

fantasy ಠ-ಠ

*ในสมัยพุทธกาล มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อ "บัณฑิต" เมื่ออายุ ๗ ขวบ ได้ขออนุญาตบิดามารดาออกบวช
เป็นสามเณรในสำนักของพระสารีบุตร

และในวันที่ ๘ ของการบวชนั่นเอง ขณะที่สามเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระ
สามเณรเห็นเหมืองน้ำแห่งหนึ่ง จึงได้เรียนถามพระสารีบุตรว่า "สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไร มีไว้ทำอะไร ขอรับ"
พระสารีบุตรตอบว่า "เขาเรียกว่าเหมือง  มีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าว"
สามเณรถามต่อว่า "น้ำมีจิตไหม ขอรับ" พระเถระตอบว่า "ไม่มีจิต"

สามเณรเกิดความคิดว่า "ถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิต เข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนา แล้วทำการงานได้
เหตุไฉนคนซึ่งมีจิตแท้ๆ จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรม"

สามเณรเดินต่อไป เห็นช่างศรกำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งด้วยหางตา แล้วดัดให้ตรง
จึงเรียนถามพระเถระว่า "พวกเขาทำอะไรกันขอรับ" พระเถระตอบว่า "เขาเอาลูกศรลนไฟแล้วดัดให้ตรง"
"แล้วลูกศรมีจิตไหม ขอรับ" พระเถระตอบว่า"ไม่มีจิต"สามเณรคิดว่า "ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิต
ลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้ เพราะเหตุไรคนซึ่งมีจิต จะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า"

ครั้นสามเณรเดินต่อไป เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ เพื่อทำกงดุมและล้อเกวียน
จึงเรียนถามพระเถระว่า "เขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันขอรับ" พระเถระตอบว่า "เขาถากไม้เพื่อทำล้อของเกวียน"
สามเณรถามต่อ "แล้วไม้เหล่านั้นมีจิตไหม ขอรับ" พระเถระตอบว่า "ไม่มีจิต"
สามเณรได้มีความคิดขึ้นมาว่า "ถ้าคนทั้งหลาย ถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทำเป็นล้อได้
เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่า"

เมื่อสามเณรบัณฑิตได้ เห็นสิ่งต่าง ๆ แล้วพิจารณาอย่างแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)
จึงได้กราบเรียนพระเถระว่า "กระผมจะขอกลับวัดก่อน ขอให้พระอาจารย์กรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้กระผมด้วยขอรับ"
พระเถระถามว่า "เราจะหาได้จากที่ไหนล่ะสามเณร" สามเณรตอบว่า "หากไม่ได้ด้วยบุญของท่านอาจารย์
คงจะได้ด้วยบุญของกระผม ขอรับ"


พระสารีบุตรทราบจุดมุ่ง หมายของสามเณร จึงอนุญาตให้กลับ เมื่อสามเณรกลับมาถึงที่พักแล้ว
ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมาธิภาวนา ส่วนพระสารีบุตรได้บิณฑบาตไปถึงเรือนของอุปัฏฐากท่านหนึ่ง

วันนั้นอุปัฏฐากได้ปลา ตะเพียนมาหลายตัว จึงนำมาปรุงเป็นอาหาร เมื่อเห็นพระเถระมาก็ดีใจ
นิมนต์ให้ท่านรับบิณฑบาต ได้ถวายข้าวยาคูและปลาตะเพียน หลังจากที่พระเถระได้ฉันภัตตาหารแล้ว
ท่านได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสามเณรกลับมายังที่พักด้วย

ขณะนั้นสามเณรกำลัง เจริญภาวนา เป็นผู้มีความเพียร มีจิตตั้งมั่นหยั่งลงสู่สมาธิ
ได้บรรลุผล ๓ คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล และอนาคามิผล
พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องราวของสามเณรโดยตลอด ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ
ทรงดำริว่า บัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว

"และ อุปนิสัยแห่งอรหัตตผลของสามเณรนั้นมีอยู่ สารีบุตรซึ่งยังไม่ทราบถึงการบรรลุธรรมของเธอ
จะนำอาหารมาให้ ซึ่งจะทำให้การบำเพ็ญสมณธรรมของเธอเสียไป"

พระพุทธองค์จึงเสด็จไปดักรอพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตู เมื่อพระสารีบุตรมาถึง
พระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร เวทนา รูป และผัสสะ
ขณะที่พระสารีบุตรกำลังตอบปัญหาของพระพุทธองค์อยู่นั่นเอง สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอรหัตตผล
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณแล้ว
จึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำอาหารไปให้สามเณร


บ่ายวันนั้นเอง ขณะที่พระภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากัน ด้วยเรื่องการบรรลุอรหัตตผลของสามเณรบัณฑิต
เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมา แล้วตรัสว่า

"ภิกษุ ทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญบำเพ็ญสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้
สุริยเทพบุตรฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ได้ยืนอารักขาทั้ง ๔ ทิศ
ท้าวสักกเทวราชยืนอารักขาที่ประตูห้องพัก แม้เราตถาคตก็มิอาจนิ่งอยู่ได้ ยังต้องไปยืนอารักขาบุตรของเรา
ที่ซุ้มประตู"


"ธรรมดาบัณฑิต เห็นคนไขน้ำเข้านา เห็นช่างศรดัดลูกศรให้ตรง เห็นช่างถากไม้แล้ว
ย่อมถือเอาเหตุนั้นเป็นอารมณ์มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอรหัตตผลได้"


ดังนั้น ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความรู้ในทางโลก จะจบปริญญาระดับไหน มากมายกี่สาขาก็ตาม
อย่าเพิ่งหลงดีใจว่า เรามีความรู้ทางโลกมากมายก่ายกองแล้ว แต่ยังมีความรู้อีกชนิดหนึ่ง
เป็นความรู้แจ้งภายในที่ละเอียดลึกซึ้งกว่า ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ เพราะไม่รู้แล้วไม่ปลอดภัย
ส่วนความรู้ในทางโลกบางสาขาวิชานั้น ไม่รู้ไม่เป็นไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ รู้ในทางธรรมที่รู้ได้ด้วยธรรมกายนั้น
ถ้าไม่รู้แล้ว เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลทุกข์อยู่ร่ำไป
เพราะฉะนั้นให้ทุกคนหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งทุกวันทุกเวลา เพื่อเข้าถึงธรรมกายให้ได้กันทุกคน

(*มก. บัณฑิตสามเณร เล่ม ๔๑ หน้า ๓๓๑)

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/boy-girl/2009/12/10/entry-1
[emo19] [emo19] [emo19]

boogyman

ขอบคุณครับท่านfantasy คราวนี้มาแนวธรรมมะ ชโย เอ้ย ! ธรรมะ ธรรมโม  [emo05]

fantasy ಠ-ಠ

ไว้หาธรรมะมาให้อ่านเยอะ ๆ
จะได้ให้ท่าน microsoft เปิดห้องธรรมะ ซะเลย [emo01]

microsoft

พอดีเลย พรุ่งนี้ช่วงเช้ากะว่าจะไปถวายสังฆทานซะหน่อยครับท่าน อิอิ

MILD_PLUS

สำหรับของผมก็จะใช้วิธีใส่บาตรพระทุกเช้า เพราะจะมีพระหลวงพี่อยู่องค์หนึ่ง จากวัดแหนมแดงมาบิณฑบาตทุกวัน เดี๋วยเย็นนี้ผมว่าจะแกงส้มมะรุมเอาไว้ตอนเย็น (มะรุมได้มาจากบ้านแม่ยาย) เมื่อแกงเสร็จก็ตักใส่อับแก้วสำหรับใช้กับไมโครเวฟ รอให้เย็นก่อนนอนก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้ (ที่เหลือเราก็รับประทานเอง) พอต้อนเช้าก็เอามาเข้าไมโครเวฟ 10-15 นาที่ แล้วตักใส่ถุงใส่บาตรพระ เป็นอันเสร็จ ถ้าจะมาแกงตอนเช้าไม่ทันครับ [emo19]

ปล. เดี๋ยวจะมาถามผมอีกว่าผมแกงเองหรือเปล่า ผมแกงเองครับ เพราะ 80% ในบ้านผมเป็นคนเข้าครัวทำกับข้าว ให้ลูก+แม่ของลูก รับประทานกันอยู่เป็นประจำ เพราะผมชอบทำอาหาร เพราะมันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ผมชอบมากครับ [emo01]

Agency


Wow! Big surprise  ครับผม.........สาธุ   [emo22] [emo22]

MILD_PLUS

Quote from: Agency on 15 February 2010, 19:38:10

Wow! Big surprise  ครับผม.........สาธุ   [emo22] [emo22]


กินเหล้าก็ส่วนกินเหล้านะครับท่าน Agency เพราะผมเป็นคนที่กินเหล้า แต่ผมจะไม่ให้เหล้า..มากินผมนะครับท่าน.. [emo08]

เรื่องใส่บาตรพระทุกเช้าตรงนี้ ผมทำอยู่กับที่หมู่บ้านที่ผมอยู่นี้มาติดต่อกัน 20ปีพอดีครับ ตั้งแค่ลูกชายคนโตเรียนอยู่อนุบาล 2 ตอนนี้อายุ 25 ปี กำลังเรียนต่อ ป.โท+ทำงานไปด้วยครับท่าน.. [emo01]

boogyman

ให้มันได้อย่างนี้สิท่าน MILD_PLUS เป็นได้ทั้งพ่อบ้าน และแม่บ้าน แบบ 2in1 เยี่ยมครับท่าน  [emo27]

Annop

ผมกับพระนี่ค่อนข้างห่างหน่อย สนทนาธรรมนี่ไม่ค่อยเป็นเลยครับ...

fantasy ಠ-ಠ

Quote from: Annop on 16 February 2010, 00:11:59
ผมกับพระนี่ค่อนข้างห่างหน่อย สนทนาธรรมนี่ไม่ค่อยเป็นเลยครับ...

จริง ๆ ไม่ต้องสนทนาธรรมกับพระก็ได้น่ะท่าน
แต่เวลาคุยกับพระ คุยไปคุยมา ก็มีธรรมะสอดแทรกอยู่เรื่อย ๆ
ช่วงที่ผมบวชเวลาคุยกับญาติพี่น้อง คุยไปคุยมา ก็มีแต่ธรรมะสอดแทรกไปเรื่อย ๆ เสมอ
เรียกว่าธรรมะเข้าสมองไปแล้ว เพราะบวชอยู่เก้าเดือน จริง ๆ ไม่อยากสึกเลย [emo02]
แต่ถ้าอยู่เป็นพระ ก็คงไม่เจอพวกท่านแน่ ๆ [emo05]

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles