ระเบียบบริษัท ฉบับปรับปรุง (ขำขำ)

Started by Garnet, 03 January 2010, 22:38:53

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Garnet

บริษัทแห่งหนึ่งได้ติดประกาศปรับปรุงระเบียบใหม่ นัยว่าเพื่อประสิทธิผลของกิจการ
เนื้อความว่า...

เรียน : พนักงานทุกท่าน
เรื่อง : เพิ่มเติมกฎการขาดงาน

ตามประวัติการทำงานของพนักงานทุกท่านที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เห็นควรที่จะออกมาตรการ และนโยบาย
ซึ่งพนักงานทุกท่านจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลาป่วย : ห้ามลา ใบรับรองแพทย์ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการลา
เพราะทางบริษัทฯ เชื่อว่า หากคุณสามารถไปหาหมอได้ ถือว่าคุณสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

ลาเพื่อการผ่าตัด : นโยบายนี้ถือเป็นโมฆะ หวังว่าทางบริษัทจะไม่ทำให้คุณท้อใจไปเสียก่อน
หากคุณมีความจำเป็นต้องผ่าตัดจริง ๆ ทางบริษัทถือว่าได้จ้างพนักงานทุกท่าน ณ สภาพนั้น ๆ
เพราะฉะนั้นพนักงานห้ามเฉือนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของคุณออกไป
ถ้าหากคุณเฉือนออกไปจริง ๆ บริษัทฯ จะถือว่าคุณมีค่าน้อยกว่าที่บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างไว้
และอาจจะเจรจาค่าตอบแทนของคุณใหม่ในอัตราที่ต่ำลง

ตาย (ญาติ) : ไม่มีข้อแก้ตัว อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ถือว่าคุณไม่สามารถช่วยให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
และสิ่งที่บริษัทฯ มีความภูมิใจจะแจ้งให้ทราบก็คือ หากงานศพนั้น ๆ จัดในตอนเย็น
ทางบริษัทฯ จะอนุโลมให้คุณออกก่อนเวลาได้ 1 ชั้วโมง แต่คุณจะต้องทำงานล่วงหน้า เพื่อให้ไม่เกิดการติดขัดระหว่างที่คุณไม่อยู่

ตาย (พนักงาน) : บริษัทฯ อนุโลมให้ตายได้ แต่ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้พนักงานแจ้งล่วงหน้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์
นโยบายบริษัทฯ มีอยู่แล้วว่า คุณมีภาระหน้าที่จะต้องฝึกงาน และถ่ายทอดให้แก่พนักงานรับช่วงคนต่อไป

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าพนักงานใช้เวลาอยู่ในสุขานานเกินไป
มาตรการต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้เข้าสุขาเรียงลำดับตัวอักษร เช่น ชื่อจริงขึ้นต้น ก ให้เข้าสุขาเวลา 08.15 - 08.30 นาฬิกา
ถ้าหากเวลานั้นคุณไม่เข้า ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์ใหม่ในวันถัดไป

[emo12] [emo13] [emo12]


PokPak MaTemAnnop

ดีครับ ขออนุญาติ Copy ไปส่ง Mail หน่อยนะ พวกเพื่อนๆยังทำงานกันอยู่เลย
ไอ้ผมเลิกแล้ว มีแต่ทำให้เพื่อน Karaoke ดื่ม ทำสวน สบาบดีครับท่าน

boogyman

 [emo13] [emo13] ขออยู่เฉยๆ ดีกว่ามั้งเนี่ย  [emo12]


babybell


nakids

กฎของคุณ Garnet เองปล่าวครับ 55 โหดจริงๆ [emo13]

limasarat

บริษัทอะไรนี่ แจ้งตายล้วงหน้าด้วย

Go Up

แหล่งรวมความรู้ Computer Articles