Home Tags NIC

Tag: NIC

MAC Address และ IP Address

ในระบบเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลร่วม กันนั้น หมายความว่าคอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ ซึ่งการทำเช่นนั้นได้แสดงว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีรูปแบบของการ อ้างอิงตำแหน่งภายในเครือข่าย เพื่อให้การติดต่อกันระหว่างเครื่องสามารถทำได้ถูกต้อง โดยรูปแบบการระบุตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมีอยู่ 2 ค่าดังนี้ ....

Lastest Posts

Most Popular