Home Tags Inno3D

Tag: Inno3D

Graphic Card ของ nVidia ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว

จากสภาวะปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าโลกของเรานับวันจะร้อนขึ้นทุกวันจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือยทำให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ด้วยสาเหตุนี้ทางผู้ผลิต อุปกรณ์ COMPUTER ชั้นนำก็ต่างหากลยุทธ์ในการที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนให้ลดลง โดยทาง InnoVISION และ LEADTEK ...

Most Popular

Lastest Posts