Home Tags เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง

Tag: เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง

WiMax เทคโนโลยีไร้สายแห่งอนาคต

WiMax (Worldwide Interoperabillity for Microwave Access) เป็นชื่อเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง ที่พัฒนาขึ้นบนมาตรฐาน IEEE 802.16 จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ก็คือ การที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานได้มากถึง 50 กิโลเมตร และมีความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่สูงถึง 75 Mbps (ในขณะที่เครือข่ายไร้สาย Wireless Lan หรือ Wi-Fi ในปัจจุบันยังมีความเร็วอยู่แค่ 100 เมตรเท่านั้น)

Lastest Posts

Most Popular