Home Tags ขนาดของข้อมูล

Tag: ขนาดของข้อมูล

หน่วยที่ใช้ในการวัดความจุหรือขนาดของข้อมูล

หน่วยที่ใช้ในการวัดความจุหรือขนาดของข้อมูล หรือที่ใช้เรียกด้วยศัพท์ของคอมพิวเตอร์เช่น บิต (Bit), ไบต์ (Byte), กิโลไบต์ (Kilobyte), เมกกะไบต์ (Megabyte), กิกะไบต์ (Gigabyte), เทอราไบต์ (Terabyte) เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ ....

เนื้อหามาใหม่

เนื้อหายอดนิยม