Home > Microsoft > การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows 7

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows 7


เป็นที่ทราบกันดีว่า User Account Control (หรือเรียกสั้นๆว่า UAC) สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบบจากผู้ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อ Windows7 จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อน

บน Windows Vista ถ้าเราปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์แจ้งให้มีการเปิดใช้งานให้น่ารำคาญอยู่ดี

แต่บน Windows7 เราสามารถปิดการทำงานหรือเลือกระดับการป้องกันเฉพาะบางกรณีได้ง่ายๆครับ

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

โดยคลิก Start -> Control Panel

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

คลิก Add or remove user accounts

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

คลิก Go to the main User Accounts page

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

คลิก Change User Account Control settings

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

แล้วเลือกปรับระดับการแจ้งเตือน โดยถ้าเลือกไว้ที่ขีดล่างสุด Never notify จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลย ไม่ว่าเราจะปรับแต่งหรือแก้ไขส่วนใดๆของระบบครับ

การปิด/เปิดฟังก์ชัน User Account Control บน Windows7

เป็นที่ทราบกันดีว่า User Account Control (หรือเรียกสั้นๆว่า UAC) สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบบจากผู้ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อ Windows7 จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อน บน Windows Vista ถ้าเราปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์แจ้งให้มีการเปิดใช้งานให้น่ารำคาญอยู่ดี แต่บน Windows7 เราสามารถปิดการทำงานหรือเลือกระดับการป้องกันเฉพาะบางกรณีได้ง่ายๆครับ โดยคลิก Start -> Control Panel คลิก Add or remove user accounts คลิก Go to the main User Accounts page คลิก Change User Account Control settings แล้วเลือกปรับระดับการแจ้งเตือน โดยถ้าเลือกไว้ที่ขีดล่างสุด Never notify จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลย ไม่ว่าเราจะปรับแต่งหรือแก้ไขส่วนใดๆของระบบครับ

Review Overview

User Rating: Be the first one !

ให้กำลังใจผู้จัดทำเว็บ VarietyPC.net

ไม่ต้องให้แสดงอีกในภายหลัง.
ปิดหน้าต่างนี้